diodo

【⚡Los más Raros*】Componentes electrónicos que seguro no conocías

La majoria dels dispositius produïts en l’actualitat, compten amb la capacitat de ser electrònics.

Els electrodomèstics i equips que fem servir de manera quotidiana compten amb varietat d’elements i components electrònics que per al nostre coneixement solen ser rars o desconeguts. En aquest post volem explicar-te alguns d’ells.

diodo

Els equips electrònics són anomenats així ja que posseeixen al seu interior un grup de components que s’integren entre si per formar un circuit electrònic. Normalment protegits per plàstic, ceràmica, metall i fins i tot alumini. Aquests components solen connectar a través de petites soldadures que permeten la seva comunicació elèctrica.

Més i més sobre components

Per classificar els components electrònics dels dispositius podem utilitzar diferents pautes i criteris. Principalment els experts de la matèria es basen en:

D’acord al seu Estructura física: D’acord a aquesta classificació poden ser discrets o integrats. Els discrets es caracteritzen per no estar visibles, mentre que els integrats són més complexos i formen conjunts de circuits que poden o no estar ocults.
D’acord al seu material de producció: Segons aquesta classificació s’agrupen els que són fabricats amb materials semiconductors o materials no semiconductors.
D’acord al seu funcionament: Tots els components electrònics tenen funcions vitals perquè el dispositiu executi de la millor manera. No obstant això només alguns tenen funció activa i altres passiva. Això vol dir que els components actius són generadors d’electricitat, mentre que els passius només comuniquen o transmeten l’energia.
D’acord a tipus d’energia: En aquesta classificació diferenciem tres grups principals. Els equips electromagnètics, electroacústiques i optoelectrònics.

1. Amplificador Operacional

És freqüent que alguns tècnics electrònics li diguin pel nom d’op-amp. Consisteix en un amplificador d’alt rendiment que s’acobla corrent continu mitjançant dues entrades i una sortida. En aquest sentit el corrent de sortida és molt més potent que la de les seves entrades. Funciona en gran part dels electrodomèstics i fins i tot en la part de l’encesa d’alguns vehicles com un commutador.

2. Biestable

Consisteix en un multivibrador amb la capacitat de mantenir-se en un 2 estats, per un temps no definit en absència d’alguna pertorbació. Aquesta qualitat és emprada freqüentment en l’electrònica per memoritzar informació.

3. PLD

Per les seves sigles en anglès PLD, en espanyol conegut com Lògica Programada, és un model emprat en xips que atorguen la capacitat de reconfigurar els circuits amb un fàcil canvi de programari. Aquest disseny només pot ser utilitzat per dispositius programables, ja que els sistemes cablejats amb funcions fixes no són compatibles. S’utilitza com un controlador dels circuits digitals.

4. Diac

També conegut com a díode de corrent altern és un component semiconductor de doble connexió. És a dir és un díode bidireccional acte disparable que pot conduir corrent només després de què circuit hagi superat el valor de tret alternatiu. Normalment és emprat com un controlador de potència.

5. Díode

Un díode és un element electrònic usat en gairebé tots els dispositius elèctrics. Consisteix en dues terminals que permeten la conducció del corrent elèctric en una sola direcció, evitant el pas invers del corrent. No només és utilitzat en la circulació, sinó que resisteix els canvis de corrent.

6. Díode Zener

Fabricat per ser utilitzat en les zones de ruptura, és part fonamental dels reguladors de tensió per evitar la presència de variacions de tensió de xarxa.

7. FPGA

Consisteix en un element programable que posseeix blocs interconnectats amb funcionalitat que pot ser reprogramada mitjançant un llenguatge de específic. Aquesta programació pot produir funcions simples com algunes més complexes com els sistemes d’un xip.

8. tiristor

Són un grup de components electrònics conformats per elements semiconductors que fan servir realimentació interna per accionar un procés de commutació. Fins i tot pel seu material semiconductor pot funcionar com un aïllant i com a conductor.

9. Resistor

També trucades resistències, són dissenyades per incloure resistència elèctrica en determinats punts dels circuits. Això per aprofitar l’efecte Joule i produir augment de la temperatura. Molt freqüent en els dispositius com planxes i calefactors. Solen estar fabricats en carbó oposant-se al corrent que passa.

10. TRIAC

Consisteix en un tiristor que posseeix doble sentit, és a dir, és bidireccional. És un dispositiu que té la capacitat de commutar corrent elèctric altern.

Informació extreta de la empresa catalana de components electrònics Dachs.

Post Author: fullinter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *